Thực hiện phòng ngừa, hỗ trợ, giúp đỡ can thiệp bạo lực, xâm hại trẻ em là nạn nhân trong nhà trường giai đoạn 2020 – 2025

Lượt xem:

Đọc bài viết

    Thực hiện phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong nhà trường giai đoạn 2020 – 2025.

    Căn cứ Kế hoạch số 4553/KH-SGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Sở GDĐT về phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dụcgiai đoạn 2020 – 2025;

    Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-PGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2021 của phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn giai  đoạn 2020 – 2025;

    Liên Đội trường TH&THCS Tân Thuận 2. Xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại trẻ em trong nhà trường giai đoạn 2020 – 2025 như sau:

   – Xây dựng và đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại trẻ em trong nhà trường.

   – Phòng, chống và xử lí kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định pháp luật các đối tượng bạo lực, xâm hại trẻ em; can thiệp, hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả, giảm tối đa các tổn hại và đảm bảo các quyền, lợi ích của trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển một cách toàn diện.

  – Tăng cường các điều kiện về vật chất và tinh thần trong từng cơ sở giáo dục, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, học sinh có lối sống lành mạnh, ứng xử văn hóa. Học sinh được tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và nhân ái; được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để phát triển phẩm chất và năng lực.