Tổ khối 1

Phạm Thanh Nho

Nguyễn Văn Lành

Đặng Thị Xuân

Lưu Kim Thanh

Trần Duy Khương

Huỳnh Văn Thống

Lê Thị Hồng Hoa

Nguyễn Văn Phúc