Tổ khối 2-3

Nguyễn Văn Thương

Trần Văn Hùng

Phạm Văn Út lớn

Nguyễn Văn Chinh

Nguyễn Văn Phăng

Phạm Văn Dây

Phạm Văn Út Bé

Nguyễn Hồng Tân

Trần Thị Liên

Nguyễn Thị Nương

Trần Thị Kiều