Tổ khối 4-5

Hồ Văn Chiến

Châu Phương Đằng

Lê Văn Sanh

Phạm Văn Hải

Trần Minh Khá

Lê Văn Trắng

Nguyễn Văn ràng

Phạm Văn Đông

Nguyễn Thị Diễm Trang