Triển khai đề án thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2023 – 2027 năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

     Nay TPT Đội xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền giáo dục đến các em học sinh về việc quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 20232027. Giúp cho các em nhận thấy đây là quyền quan trọng cần được đối xử bình đẳng giữa nam và nữ, để từ đó các em được tôn trọng trong cách đối xử, yêu thương.

    Căn cứ vào nghị quyết 44/25 ngày 25 tháng 10 năm 1989 của Đại Hội Đồng Liên Hiệp quốc, theo điều 49 của Công ước Việt nam phê chuẩn ngày 20 tháng 02 năm 1990.

    Căn cứ Điều 14 Luật Bình đẳng giới ngày 29/11/2006 quy định: Bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

    Căn cứ vào Công ước quốc tế quyền trẻ em về bình đẳng nam, nữ.